Home page > Finanční podmínky

Finanční podmínky

Peněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21 zákona
č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku se sráží daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a důchodové spoření.

Služné vojáků v aktivní záloze se určí podle hodnosti stanovené pro služební místo, na které je voják v aktivní záloze zařazen, ve výši odpovídající služebnímu tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost. Voják v AZ pak dostane služné za dobu strávenou na pravidelných vojenských cvičeních v kalendářním roce.

Roční odměna ve výši 18 000 Kč se bude vyplácet do konce ledna těm vojákům v AZ, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení. Vojákovi v aktiní záloze se odměna při výsledku služebního hodnocení velmi dobrý navyšuje o částku 6 000 Kč a při výsldku výtečný o 9 000 Kč.

Vojákovi v záloze, který studuje formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny nárok na motivační odměnu ve výši 6 000  v kalendářním roce, kdy byl zařazen do aktivní zálohy.

Při prvním zařazení vojáka do aktivní zálohy lze přiznat náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč za každý celý rok zařazení do AZ.

Dojde-li k zařazení vojáka nebo k jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká mu nárok na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny.

 

Finanční podpora zaměstnavateli

Podle § 36, odst. 1., zákona 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze, náleží zaměstnavateli, který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla státního rozpočtu, jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci pro překážku v práci v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí finanční podpory.

Bližší informace naleznete zde:

https://www.doarmady.cz/o-armade/uplatneni-v-armade/vojak-v-zaloze/vojak-v-aktivni-zaloze/kolik-si-vydelam-a-dostanu-naborovy-prispevek

Nahoru