Letecký provoz - hluk

Letecký provoz vojenských letadel
ve vzdušném prostoru České republiky

Otázky a odpovědi:

Vzhledem k množícím se stížnostem civilního obyvatelstva na hluk vznikající při provozování letecké techniky u naší základny jsme se rozhodli podrobně informovat o zákonech a předpisech, které slouží jako právní opora pro letecký výcvik.

Ve Vašich stížnostech se nejčastěji setkáváme s otázkami typu PROČ a JAK letadla z naší základny létají. Následující výňatky ze zákonů a předpisů nejsou vyčerpávající a měly by sloužit k snazšímu pochopení dané problematiky. Plné znění těchto regulí je možné vyhledat na příslušných internetových stránkách.

Zde jsou odpovědi na nejčastější dotazy týkající se leteckého výcviku:

Otázka: Proč létáte zrovna u nás?

Vzdušný prostor České republiky je stejně jako u jiných evropských států plně vytížený a rozdělený mezi jednotlivé uživatele (privátní společnosti, armáda, soukromé subjekty, aerokluby a další) – viz mapa č. 1 - rozdělení vzdušného prostoru ČR .


Mapa č. 1: rozdělení vzdušného prostoru České republiky
zdroj: www.marecek.cz

Je proto nemožné pro naši základnu si svévolně vybírat prostory pro výcvik. Trvalé prostory pro náš výcvik jsou přiděleny Úřadem pro civilní letectví – viz mapa č. 2 .


Mapa č. 2: Terminal Military Area (trvalý vojenský prostor určený pro letecký výcvik)
Zdroj: výřez z mapy ICAO 1:500 00

Bohužel, vzhledem k plnění některých specifických úkolů AČR jako například nácviky útoku na pozemní cíle aj. jsou pro vojenská letadla vyhlašovány speciální zóny, ve kterých jsou minimální výšky letu nad terénem sníženy tak, aby odpovídaly splnění těchto úkolů. 22. základna vrtulníkového letectva je primárně předurčena k leteckému výcviku na vrtulnících Mi-171š a Mi-24. Oba typy jsou určeny především k blízké letecké podpoře pozemních jednotek. Tím jsou myšleny především nácviky útoků na pozemní cíle, přeprava osob a materiálu, při kterých se vrtulníky dostávají do malých výšek, které jsou nutné k úspěšnému nácviku. Z důvodu snahy o snižování hlukové zátěže jsou cíle pro nácviky na pozemní cíle vybírány tak, aby po 3 až 5 ztečích vrtulník odletěl do jiné části prostoru.

Letiště u Náměště nad Oslavou je obklopeno těmito výcvikovými zónami pro létání, ve kterých výše zmíněné nácviky převážně probíhají – viz mapa č. 3 .


Mapa č. 3: prostory sloužící k výcviku létání

Zdroj: Letištní řád 22. zVrL Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
Poznámka: červeně zvýrazněné prostory slouží k nácvikům úderů na pozemní cíle. Výšky jsou uvedeny ve stopách (feet = ft). Pro přepočet je možno použít 1 metr = 3,281 stop. Údaj výšky pod lomítkem značí minimální výšku v prostoru. Údaj nad lomítkem potom horní výškovou hranici prostoru.
AGL: Above Ground Level – výška nad terénem.

V pracovních prostorech TRA 12, 13, 14 a 15 je minimální výška letu pro vojenské vrtulníky 15 m nad terénem a 50 m na traťových letech.

Otázka: Proč nevyužíváte vojenské prostory?

Použití vojenských výcvikových prostorů pro letectvo AČR je velmi omezené vzhledem k nedostatku těchto prostorů, jejich zmenšování, využívání rozdílných subjektů, ale především jsou určeny pro specifický výcvik (například střelby).

Otázka: Proč létáte v noci?

Působení vrtulníků po západu slunce patří mezi nejnáročnější disciplínu ve výcviku pilotů a řídí se přísnými pravidly. Minimální výška nad terénem je v tomto případě stanovena na 150 metrů (pro vrtulníky) a piloti jsou omezeni i v manévrování vrtulníku (například v náklonu při zatáčkách). Při této výšce jsou schopni se vyhnout hustě obydleným oblastem. Nicméně samotný výcvik v noci probíhá na výškách vyšších než 300 metrů, což je plně v souladu se zákony a platnými právními předpisy.

Pod výšku 150 metrů nad terénem se plánují v noci lety s brýlemi nočního vidění (NVG). Vzhledem k tomu, že jde o součást bojového výcviku (výcvik traťového letu), tak se tratě tohoto vrtulníku plánují striktně mimo obydlené oblasti.

Otázka: Na základě jakých zákonů a předpisů létáte?

Mezi základní zákony zajišťující bezpečnost občanů České republiky a upravující fungování Ozbrojených sil ČR patří:

  • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
  • zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR,
  • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
ve kterých se praví:

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
čl. 1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu.


Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR
HLAVA III
ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL
§ 9
(1) Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.
(2) Ozbrojení síly plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků ČR o společné obraně proti napadení.


Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
HLAVA II
KÁZEŇSKÁ PRAVOMOC, KÁZEŇSKÉ ODMĚNY, KÁZEŇSKÉ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ
§ 24
Základní povinnosti vojáka
(1) Voják je zejména povinen
a) připravovat se k obraně vlasti a k plnění úkolů ozbrojených sil výcvikem, odbornou přípravou a zvyšováním tělesné zdatnosti.


Základními úkoly 22. zVrL Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou jsou:

  1. letecký výcvik na  vrtulnících Mi-24/35 a Mi-171š;
  2. úkoly leteckého pokračovacího a taktického výcviku a jeho všestranné zabezpečení;
  3. výcvik předsunutých leteckých návodčí FAC (Forward Air Controller);
  4. zabezpečení ochrany vzdušného prostoru v rámci Národního posilového systému (NaPoSy);
  5. provádění vizuálního průzkumu, plnění úkolů CASEVAC;
  6. spolupráce se složkami v rámci Integrovaného záchranného systému ČR.

Je zřejmé, že letecký výcvik je základním úkolem naší základny, slouží ke zvyšování akceschopnosti české armády při obraně vlasti.

Piloti se vždy řídí příslušnými zákony, právními předpisy, zvláštními vnitřními předpisy a směrnicemi vydávanými Ministerstvem obrany, osnovou leteckého výcviku pro daný typ letecké techniky a rozkazy. Jedná se o kombinaci civilních a vojenských předpisů týkajících se leteckého provozu nad územím ČR. Velký důraz je kladen na přísné dodržení bezpečnostních zásad a veškerých protihlukových opatření.

Vzdušné síly AČR se vzhledem k hustotě leteckého provozu a omezené kapacitě vzdušného prostoru snaží v maximální míře implementovat civilní předpisy upravující pravidla letového provozu nad územím ČR. Mezi základní patří předpis Let-1-6/L-2, který upravuje hodnoty minimálních výšek nad terénem za letu.


3.1.2 Minimální výšky

S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo s výjimkou, kdy tak povolil příslušný úřad, letadlo nesmí letět nad hustě zastavěnými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo nad shromážděním osob na volném prostranství, pokud není ve výšce, která by v případě vzniklé nouze umožnila přistání bez ohrožení osob nebo majetku na povrchu země.
Poznámka: Viz ust. 4.6 pro minimální výšky pro lety VFR a ust. 5.1.2 pro minimální hladiny pro lety IFR.

4.6 S výjimkou vzletu a přistání nebo s výjimkou povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví let VFR nesmí být prováděn:

a) nad hustě zastavěnými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo nad shromážděním osob na volném prostranství ve výšce nižší než 300 m (1 000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla;
b) kdekoli jinde, než je uvedeno v ust. 4.6 a), ve výšce nižší než 150 m (500 ft) nad zemí nebo vodou.

AČR:
c) po vzletu zahájením 1. zatáčky a při přistání ukončením 4. zatáčky ve výšce menší než 100 m (300 ft) ve dne a 150 m (450 ft) v noci nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla, nestanovují-li osnovy leteckého výcviku nebo operační postupy jednotlivých typů letadel pro plnění daného úkolu jinak.

Poznámka 1: Viz také ustanovení 3.1.2.

Poznámka 2: Minimální letové výšky pro speciální letové činnosti a vojenský letecký výcvik jsou stanoveny příslušnými osnovami leteckého výcviku nebo operačními postupy jednotlivých typů letadel. Pro posádku je stanovuje příslušný velitel při vydání úkolu.

Poznámka 3: Nízký průlet nad letištěm, mimo vzletu a přistání, (ve zvlášť odůvodnitelných případech) může na žádost pilota povolit řídící letového provozu s tím, že podle situace ve vzdušném prostoru upřesní směr průletu (zpravidla nad RWY v používání) a výšku průletu ne nižší než 30 m (100 ft) AAL pro letouny a 15 m (50 ft) AAL pro vrtulníky.


Pro letecký výcvik na vrtulníku Mi-24/35 a Mi-17/171š dle „Osnovy leteckého výcviku“ je tato minimální výška pro vybrané úkoly stanovena na 15 metrů nad terénem.

Na plnění prováděných úkolů dohlíží systémové prvky. Každý let se vyhodnocuje inspektorem bezpečnosti letů, instruktory letky za pomoci podkladů od skupiny objektivní kontroly (záznamová zařízení letu). Vyhodnocení dodržení letových výšek patří k hlavním oblastem kontroly. Pro kontrolu polohy vrtulníku v dané oblasti se mohou využívat záznamy GPS a záznamy radarové informace.