Tělesná příprava a sport

Tělesná příprava a sport

Služební tělesná výchova je řízená tělovýchovná činnost vojáků z  povolání, která se uskutečňuje ve stanovené době v určených prostorech pod vedením tělovýchovných pracovníků. Hlavním úkolem služební tělesné výchovy (dále jen STV) je vytvoření podmínek a předpokladů pro dosahování a udržování optimální tělesné zdatnosti, pohybových dovedností a psychické odolnosti vojáků, pro jejich nasazení v mimořádných situacích a bojových činnostech po celou dobu trvání služebního poměru. Za tímto účelem se STV člení do dvou oblastí, a to na Tělesnou přípravu a Výběrovou tělesnou přípravu.

Tělesná příprava (TP) se dále dělí na:

  • základní – věnuje se vyrovnání rozdílné vstupní tělesné výkonnosti nově příchozích, rozvoji pohybových dovedností a schopností, kompenzaci dlouhodobého jednostranného zatížení a psychického napětí vojáků
  • speciální – řeší problematiku specifické tělesné a psychické připravenosti. Mezi součásti STP patří překonávání překážek, přesuny v zimních a letních podmínkách, boj z blízka, vojenské plavání, vojenské lezení a výcvik základů přežití v letních a zimních podmínkách.

Výběrová tělesná příprava (VTP) rozšiřuje tělovýchovné a sportovní aktivity vojáků nad rámec výcviku v TP a mohou se jí účastnit za přesně daných podmínek i občanští zaměstnanci. Tyto aktivity mohou mít soutěžní i nesoutěžní charakter, dále lze do této kategorie zařadit krátkodobé či dlouhodobé soutěže, armádní sportovní hry a přebory, jednorázové mimorezortní akce nebo sportovní dny velitelů. Všechny tyto aktivity slouží opět k udržení či růstu tělesné kondice, psychické a fyzické relaxaci a v neposlední řadě k upevňování zdraví.

Do oblasti STV lze zahrnout i kontrolní činnost, která formou kontrolních cvičení zjišťuje aktuální stav zdatnosti vojáka v průběhu roku. Mezi prioritní kontrolní cvičení ke zjištění fyzické kondice slouží v první polovině roku tzv. výroční přezkoušení, v druhé pak profesní přezkoušení.